اعضای مدیریت باشگاه راگبی گوزن زرد

  • ناهیدبیارجمندی

    سرپرست و مدیر تیم راگبی گوزن زرد
  • مهدیه دهقان

    کاپیتان تیم
  • سمانه زمانی