محل تمرین :

تهران – مجموعه ورزشی آزادی – زمین شماره ۴