بازیکنان آموزشی باشگاه راگبی گوزن زرد

  • فائزه هلیلی

  • فاطمه خلعتبری

  • فاطمه حسنیان

  • شادی مبارکی

  • سارا ثمرخواه

  • دینا علیپور

  • حانیه کیانی

  • ثنا محمدی

  • پرستو محمدی